Miresevine tek Akademia Shqiptare Amerikane e Shkencave  
 
  MIRESEVINI TEK AKADEMIA SHQIPTARE-AMERICANE E SHKENCAVE  
Fill the application online and send by email
Print the form and send by mail
 
AKADEMIA SHQIPTARO-AMERIKANE E SHKENCAVE


Aplikim per tu pranuar ne programin e Doktoratures
* * *
Data:


Emri: Mbiemri :

Tel: Mob:

Sex :Male Female

 


Adresa: Email:

Adresa e punes

Tel i punes:

 

Fusha studimore

Administrim\Manexhim

Edukim

Sherbim shendetesor

Sherbime humanitare

Psikologji profesionale,

Specializimi:

Cila eshte gjuha juaj e nenes:

Keni ndonje nevoje te vecante ?

Specifikojeni:
NDIHMA FINANCIARE

Keni nevoje per ndihme financiare PO JO
HISTORIA AKADEMIKE
Ju lutemi shenoni te gjitha gradat shkencore dhe institutet ku keni vepruar qe nga fillimi i karieres suaj universitare:

Emri i Institucionit:


Qyteti: Shteti:

Koha e qendrimit:


Fusha kryesore:

Grada: Nota mesatare:

 


Emri i Institutit:


Qyteti: Shtet:

Koha e qendrimit:


Fusha kryesore: Grada e fituar: Nota mesatare:

 


Emri i Institutit:


Qyteti: Shtet:

Koha e qendrimit:


Fusha kryesore: Grada e fituar: Nota mesatare:

 


Emri i Institutit:


Qyteti: Shtet:

Koha e qendrimit:


Fusha kryesore: Grada e fituar: Nota mesatare:


EKSPERIENCA E PUNES

Filloni me punen qe keni bere nga mbarimi i shkolles:
Qendra e punes: Qyteti:

Data e fillimit


Funksioni profesional


Qendra e punes: Qyteti:

Data e fillimit:

Funksioni profesional

Qendra e punes: Qyteti:

Data e fillimit


Funksioni profesional


Qendra e punes: Qyteti:

Data e fillimit:

Funksioni profesional

Qendra e punes: Qyteti:

Data e fillimit


Funksioni profesional


Qendra e punes: Qyteti:

Data e fillimit:

Funksioni profesional:

 

PERSHKRIMI I PROJEKTIT
Ju lutem shkruani 4 faqe ku te pershkruhet projekti juaj ne Akademi ku te permbahen:
Fusha e studimit
Pregatitja kryesore Akademike per marrjen e titullit Doktor
Eksperienca kryesore profesionale ne fushen qe kerkon te thellohesh
Kapaciteti per te bere nje pune te pavarur ne nivelin e doktoratures

.RESUME
Ju lutemi beni nje resume te shkurter te projektit
LETRAT E REKOMANDIMIT
Ju lutemi paraqesni letra rekomandimi nga dy persona te kualifikuar ku te pershkruhet gadishmeria juaj per punen e doktoratures.
PAGESA PER APLIKIMIN. Ju lutem dergoni shumen prej 45$ ne adresen e Akademise.Kjo shume eshte e pakthyeshme dhe nevojitet per te mbuluar shpenzimet administrative.Se bashku me fleten e aplikimit dhe dokumentat e tjera kjo shume dergohet ne adresen:

Akademia Shqiptaro-Amerikane e Shkencave 2128, 72 Street, Brooklyn, NY, 11204. U.S.A
Tel:(718) 234 4427, Mobile (347) 328-4435- Fax: (718) 234-3706

Aplikimi pa pagesen perkatese nuk do te procedohet.

Vertetoj se informacioni qe kam dhene ne kete Aplikim eshte komplet dhe do te sherbeje per lartesimin e dijeve te mija.

Firma: Data:

Akademia praktikon politiken e mos-diskriminimit per pranimet.Ajo nuk ben diskriminime ne baze rraciale,ngjyre,seksi,moshe,besimi,origjine kombetare ,krahinore,etnike etj.


APLIKIMI PER PRANIM

UDHEZIME PER APLIKIMIN
Aplikimet per pranim ne doktorature dhe te gjitha materialet e tjera qe kerkohen duhet te dergohen ne adresen:

Akademia Shqiptaro-Amerikane e Shkencave 2128, 72 Street, Brooklyn, NY, 11204. U.S.A
Tel:(718) 234 4427, Mobile (347) 328-4435- Fax: (718) 234-3706

Gjithe materiali i pranimit duhet te merret nga Akademia se paku 45 dite para se programi baze KOD te jete njoftuar per fillimin nga puna nga dita e pare e muajit per programet e Psikologjise,ose 45 dite me pare se fillimi i simestrit (1 shtator, 1 dhjetor, 1 mars dhe 1 qershor).
MATERIALET QE DUHEN PER TE KOMPLETUAR APLIKIMIN

PROCEDURA E PRANIMIT
Per te filluar proceduren e procesit te pranimit ju lutemi ndiqni kete procedure:

1. Plotesimin dhe firmosjen e formularit te aplikimit
2. Kuoten e aplikimit
Shuma prej 45 $ si kuote pranimi duhet ta fusni brenda dokumentave te formularit te aplikimit. Ju theksojme se kjo pagese eshte e pa-kthyeshme pranoheni ose nuk pranoheni per mbrojtjen e disertacionit. Aplikimi i juaj per pranim nuk do te pranohet ne rast se nuk e paguani kete shume.

3. Relacion mbi veprimtarine profesionale
Na duhen se paku 4 faqe ku te pershkruhen ceshtjet qe vijojne:
Studimet qe keni kryer
Eksperienca ne fushen qe mendoni te vazhdoni
Kapaciteti i juaj per te drejtuar vete studimet ne nivelin e doktoratures.
Lidhja midis programit qe propozoni te ndiqni dhe veprimtarise suaj profesionale e pedagogjike.

Ne themel te pranimit tuaj ne Akademi do te jete ky relacion nga do te nxirren konkluzione per aftesite tuaja dhe mundesite per te kaluar ne nje shkalle me te larte kualifikimi. Prandaj me anen e ketij relacioni perpiquni te jeni sa me i sakte dhe te pershkruani veprimtarine dhe aftesite tuaja.megjithate ne mund te kerkojme skjarime plotesuese.

4.Resume

Kerkohet te paraqitni nje resume te shpejte ku te perfshihet eksperienca profesionale, shkollimi, publikimet dhe gjithe veprimtaria tjeter postuniversitare ne fushen qe kerkoni te aplikoni ose dhe ne drejtime te tjera.


5. Dokumentat e shkollimit(diplomat)
Keto okumenta duhet te fotokopiohen, dhe te noterizohen per te vertetuar njesine me origjinalin. Diploma mund te dergohet ne adrese te Akademise edhe direkt prej Universitetit ku keni studjuar.

6.Rekomandimet

Duhet te dergoni dy letra rekomandimi nga persona qe njihen me veprimtarine tuaj profesionale dhe akademike ku te vertetojne aftesite dhe mundesite tuaja per te vazhduar shkallen e larte te kualifikimit pasuniversitar (doktoraten).Letrat duhet te dergohen nga autoret direkt ne adrese te Akademise.(me poste,E-mail ose Internet).

Te gjitha dokumentat, sikurse edhe disertacioni, mund te paraqiten ne gjuhen shqipe ose ne njeren nga pese gjuhet nderkombtarisht te njohura. (anglisht,ferngjisht,gjermanisht,rusisht dhe spanjisht).

Aplikimet nuk do te konsiderohen komplete ne rast se nuk jane plotesuar sipas orientimeve te mesiperme dhe pa u marre nga Akademia.


PROCESI I APLIKIMIT:

Kur kjo skede eshte komletuar dhe eshte marre nga zyra e pranimit te Akademise atehere ajo do te kontrollohet.Pas kontrollit, ne se do te konsideroheni i pranueshem atehere do te kalohet me tej nga personi qe ben verifikimin.Nese do te refuzoheni do te behen ne te shenime perkatese me shkrim nga regjistruesi.

*
C’DUHET TE BENI ?

Data e pergatitjes

Te dergoni te kompletuar dhe firmosur kartelen e aplikimit, nje resume te shkurter(korrente), dhe 45$ si pagese hyrje.
Dergoni nje relacion prej te pakten 4 faqe.
Kerkoni kopje zyrtare te dokumentave te diplomimit nga Institutet ku jeni shkolluar.
Dergoni kopjet zyrtare te dokumentit te shkollimit ne adrese te Akademise.
Kerkoni leter rekomandimi nga dy burime:

Emri i rekomanduesit: Data e kerkeses:


Data e dergimit prej tyre

Emri i rekomanduesit: Data e kerkeses:


Data e dergimit prej tyre:

Urime qe ndermoret hapin e pare drejt kompletimit te doktorates
suaj.
Akademia Shqiptaro-Amerikane e Shkencave 2128, 72 Street, Brooklyn, NY, 11204. U.S.A
Tel:(718) 234 4427, Mobile (347) 328-4435- Fax: (718) 234-3706

LETER REKOMANDIMI

Emri i Aplikantit:

Tema e disertacionit:

Shkruesit te kesaj letre rekomandimi
I lartpermenduri ka aplikuar per te mbrojtur disertacionin prane kesaj Akedemie me titullin qe jepet me lart. Ne jemi vecanerisht te interesuar per aftesite e aplikuesit per te bere nje pune me vlere ne fushen e pretenduar. Ne gjithashtu jemi te interesuar ne mendimin tuaj kritik mbi projektin e tij. Lutemi dergojeni kete leter ne adresen e mesiperme te Akademise ne rruge postare, Internet ose E-Mail.

Emri i rekomanduesit


Firma Data


Institucioni Funksioni


Adresa


Telefoni: Fax

 
 
 

Copyright © 2012 AAAS. All Rights Reserved